Birleşik Mücadele için ne dediler -IV

Birleşik Mücadele için ne dediler -IV

İşçi ve emekçilere, kadınlara ve gençlere, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan, yüreği herkesin elele vererek sömürü ve zorbalığa karşı karşı dikilmesi gerektiğini düşünenlere Birleşik Mücadele Güçleri’nden beklentilerinin ne olduğunu birleşik mücadelenin nasıl büyütüleceğini sorduk.

Alınteri: Geçtiğimiz günlerde 7 devrimci yapı (Alınteri, Demokratik Bölgeler Partisi, Devrimci Parti, Ezilenlerin Sosyalist Partisi, Mücadele Birliği Platformu, Partizan, Sosyalist Meclisler Federasyonu) birleşerek BMG’ni kurdu. Herkesin “birleşmiyorsunuz, dağınıksınız, parça parçasınız” diye eleştirdiği bu yapıların oluşturduğu Birleşik Mücadele Güçleri’nden beklentiniz nedir? Sizce bu güçler ilk olarak neye el atmalı, ne yapmalı?

Avukat / Ankara: BMG, bileşenlerin ortaklaştıkları devrim ve sosyalizm iddiasının bir gereği olarak; öncelikle kapitalizmi, tarihinin en büyük krizine girdiği bugünkü koşullarda, yarattığı ve şu an yaşanmakta olan tüm yıkıcı sonuçlarının teşhirini esas alan pratik ve ideolojik bir mücadele örgütlemelidir. Bu mücadele, bu yıkıcı sonuçlardan en çok etkilenen sınıf ve kesimleri harekete geçirmeye dönük pratik eylemlilik içinde yol alabilir.

Sosyalizmin ne olduğu ve neden zorunlu olduğu kapitalizmin esaslı bir teşhiri ve açıklanmasıyla birlikte anlatılabilir. Bunun pratik çalışma sahası öncelikle işçi sınıfının çalışma ve yaşam merkezleri, hedef kitlesi de işçi sınıfı olmalıdır. Kapitalizmin tarihsel sonunu getirecek önde gelen sosyal güç (toplumun ezilen ve sömürülen diğer sınıf ve kesimlerini de yanına alabilecek güç) işçi sınıfıdır. Kapitalizmin, ekonomik, siyasi, askeri, sosyal, kültürel vb. tüm çarkları işçi sınıfının elinden ve emeğinden geçen araçlarla dönmekte ve onun en vahşi sonuçlarını yine işçi sınıfı yaşamaktadır.

BMG, ikinci olarak faşizme karşı da bir güç ve mücadele birliği olmalıdır. Ancak, kapitalizmi hedef almayan anti-faşist mücadele, sadece sonuçlara muhalefet eden (insan hakları, demokrasi vb.) sınırlar içinde kalan bir mücadele olmaktan kurtulamaz. Faşizm egemenlerin keyfi tercihlerinin bir sonucu değil, kapitalist sistemin emperyalizm çağında iktisadi ve siyasi açıdan krize düştükçe, zorda kaldıkça başvurduğu klasikleşmiş bir baskı ve zorbalık biçimdir. Bu nedenledir ki, hem ona anladığı dilden yanıt verecek hem de onu topluma ekonomik kökeniyle birlikte anlatacak mücadele biçimlerine ihtiyaç var.

Kapitalist sistem tarafından hem büyük bir emek gücü kitlesi olarak hem de yaşadığı toprakların tüm kaynaklarına Türk burjuvazisi tarafından el konularak sömürülen; bu nedenle ulusal varlığı yok sayılarak yok edileceği sanılan Kürt halkının yanında olmak, ulusal olanı sınıfsal olanla birleştirmek BMG’nin önde gelen hedeflerinden biri olmalıdır. Ezilen ulus, egemen sınıfın sınıfsal çıkarları için ezilir, sömürülür. Sınıfsal olan ne kadar ulusal ise, ulusal olan da o kadar sınıfsaldır. Türkiye’de işçi sınıfının yarısına yakını Kürt işçilerden oluşmaktadır. Bu nedenle BMG’nin temel hedeflerinden biri de Kürtlere yönelik ulusal baskı, sömürü ve her türlü zorbalığa karşı mücadele olmalıdır.

Son yıllarda zenginleşen mücadele biçimleriyle öne çıkan, bu nedenle faşizmin ve gericiliğin de hedefi haline gelen toplumsal güçlerden birini de kadınlar oluşturmaktadır. Kadınların, özellikle emekçi kadınların bir ayağı erkek egemenliğine karşı mücadele, diğer ayağı sınıf mücadelesi içindedir. BMG, kendi bünyesi içinde kadın mücadelesini özel olarak örgütlemelidir.

Kapitalizmin ikinci büyük yıkıcı etkisi, doğa ve çevre üzerinde gerçekleşmektedir. BMG, doğa ve çevre yıkımının ağır sonuçlarını yaşayan tüm toplum kesimlerinin içinde de örgütlenmeli, bu alandaki mücadelelerin somut hedeflerini öne çıkararak kapitalizme karşı bir mücadeleye dönüştürmelidir.

Alınteri: Her türlü zoru ve zorbalığı kullandığı halde rejim toplumun büyük bir çoğunluğuna boyun eğdiremedi. Kürtler, kadınlar, gençler, doğasına sahip çıkan köylüler direniyor. Siz de bu dinamiklerin bir parçasısınız, bu dinamikleri bir kanalda birleştirebilmek için somut olarak herkes kendi çapında neler yapabilir, neler yapmalı?

Avukat / Ankara: Bu direniş dinamiklerinin herbiri farklı bir biçimde ancak aynı siyasi merkezden gelen saldırılara hedef oluyor. Devlet ve iktidar, hep aynı sınıfın, egemen burjuvazinin ekonomik-siyasi-askeri güç birikimi ekseninde ortak çıkarlarını kollamak, sermaye birikim krizinin önünü açmak için, önündeki her engele saldırıyor. İnsanlığın tüm tarihsel birikimlerine ve doğaya karşı topyekun bir saldırı halindeler. Bu devletin, tarihsel genlerinde zaten var olan komünizm korkusu, Kürt korkusu, kadın korkusu son yıllarda yeniden depreşmiş durumda. Ancak bugün, saldırdığı her noktada bir direnişle karşılaşıyor.

Bu dinamiklerin savunmak zorunda kaldıkları hakları ve talepleri, benzer yanlar kadar farklı içeriklere de sahip. Farklı içerikler yanında çözülmemiş çelişkiler taşıdığı gibi birbirine karşı kayıtsızlık da var. Örneğin, muhafazakar zihniyet kadınların, ırkçı-milliyetçi ideoloji Kürtlerin, mülksüzleştirilen küçük esnaf tüm diğer kesimlerin hak ve mücadelelerine mesafeli duruyor. Herbiri egemen ideolojinin parçalayıcı etkilerini şu veya bu düzeyde taşıyarak kendi doğal kanalında akış halinde, ortak bir bilince dönüşemiyor. Öncelikle bu kesimleri egemen ideolojinin düşmanlaştırıcı ayrıştırıcı etkisinden kurtaracak, birbirlerine dokunmalarını, anlamalarını sağlayacak, hepsini ortak bir kanala doğru yönlendirecek; siyasal, sosyal, kültürel, sanatsal vb. zengin araçlar, yol ve yöntemler üretmeye ihtiyacımız var.

Belli ve tek merkezden gelen bu saldırılara karşı her sınıf ve toplumsal kesimin, birbirinin haklarını tanımalarını ve ortak bir bilince varmalarını, eylemlerinden haberdar olmalarını, yan yana gelmelerini sağlayacak bir çalışma yürütülmesi; birey, grup ya da örgüt olarak olarak herkesin kendi çapında iletişim kanalları geliştirerek bu çalışmaya katılması, paylaşması ve giderek Gezi gibi, ancak bu kez örgütlü bir rüzgar estirilmesi gerekiyor.


Yorum yap

E-Mail adresiniz yayımlanmayacak. İşaretli alanları doldurmanız zorunludur *

Yanıtı iptal et

İlgili yazılar